องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.hanna-ngam.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  โครงการป้องกันและควบคุมโรคขาดสารอาหารไอโอดีน
   

งานสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม จัดอบรมโครงการป้องกันและคว...

  พ่นยาฆ่าเชื้อจุดพักคอยโรงเรียนบ้านห้วยกวางทอง หมุ่...
   

เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม  พ่นยาฆ่าเชื้อโควิด 19 วันที่ 13 ก.ย.2564 ณ ศูนย์พั...

  การดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านห้วยกว...
   

วันที่ 13 กันยายน 2564 งานสาธารณสุข สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม รายงานการดำเนินโครงการ...

  อบรมหมอหมู่บ้าน
   

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อบรมโครงการอบรมหมอหมู้บ้าน  หมู...

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2554
Updated 30 October 2019
 
 
พระราชประวัติ รัชกาลที่10

 

ความพึงพอใจในการให้บริการ
มากที่สุด
มาก
ปากกลาง
พอใช้
น้อยที่สุด