องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.hanna-ngam.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม

 
 

หันนางามถิ่นน่าอยู่    พัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน   สร้างงานชุมชน  

 

 
     

พันธกิจ

 
 

1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการ
2. ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพ เพื่อพัฒนารายได้ของประชาชนอย่างยั่งยืน
3. พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
4. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยชุมชน/ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ลด
ความซ้ำซ้อน ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็วและเป็นธรรม