องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.hanna-ngam.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลทั้งหมด 24 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ2563 [ 12 ก.ค. 2564 ]18
2 ประกาศมาตรการจัดการข้อร้องเรีนการทุจริต [ 6 พ.ค. 2564 ]34
3 รายงานผลการสรุปผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 (6 เดือนแรก) [ 21 เม.ย. 2564 ]39
4 รายงานแผนทุจริต 2563 [ 18 พ.ย. 2563 ]22
5 แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]29
6 ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้2563 [ 13 มี.ค. 2563 ]18
7 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 22 ม.ค. 2563 ]18
8 ประกาศระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก2563 [ 14 ม.ค. 2563 ]19
9 มาตรการป้องกันการรับสินบน 2563 [ 9 ม.ค. 2563 ]18
10 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งการทุจริตหรือตรวจสอบพบการทุจริต2563 [ 6 ม.ค. 2563 ]18
11 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 2 ม.ค. 2563 ]18
12 แผนปฏิบัติการ ตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 [ 1 ต.ค. 2562 ]20
13 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6เดือนแรก [ 1 พ.ค. 2562 ]26
14 รางานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 61 [ 12 ต.ค. 2561 ]45
15 รายงานการดำเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริต รอบ 6 เดือนหลัง 2561 [ 12 ต.ค. 2561 ]32
16 แผนปฏิบัติการ ตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 31 มี.ค. 2561 ]23
17 แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ60-64 [ 26 เม.ย. 2560 ]32
18 คำสั่ง [ 26 เม.ย. 2560 ]30
19 ประกาศ [ 26 เม.ย. 2560 ]37
20 ประกาศเจตจำนง [ 26 เม.ย. 2560 ]29
 
หน้า 1|2