องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.hanna-ngam.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2554
Updated 30 October 2019

สำนักงานปลัด

นายธัชกร  เต็มแสง
                 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล               
โทร.086-2288099
-ว่าง-


นักวิชาการตรวจสอบภายใน
 
 

   นางสาววัชรินทร หาญเชิงชัย

   รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


โทร.061-6019159

 

 

 

 

 

 

 
 

นายคมสรรค์  พรมไตร

 
 

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

 

โทร.083-3433493

นางสาวอรอุมา  รัชชูวงศ์ นายคมสรรค์   พรมไตร นางมงคล  สะเทิงรัมย์
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ รักษาราชการแทนนักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ นักทรัพยากรบุคคล
โทร.091-8623252 โทร.083-3433493

 นางสาวอรอุมา  รัชชูวงศ์ นายพงศธรณ์  มยุโรวาท นายทรงศักดิ์  ยืนทน
 นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ เจ้าพนักงานธุรการ 
โทร.091-8623252 โทร.084-7974856 โทร.080-1727684
 นางสาวชุติมา   หนูท้าว นางสาวณัฐธิดา ตาดภูเขียว  นางอรศรี   จันทาศรี
 ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร.080-1977055 โทร.085-4621055 โทร.095-1854738

ว่าทีร้อยตรีเสน่ห์  เผยศิริ นายธนัช งามโคกกลาง นายนนทนันท์  โชคศิริพันธุ์
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นักการภารโรง
โทร.083-0798322 โทร.080-1727684 โทร.084-3909395
นายมงคล  ศรีดามาตย์
นายเดช  ตุ่นเฮ้า นายปรเมศวร์ ช่วยค้ำชู
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถขนขยะ    คนงานทั่วไป
โทร.093-3790879 โทร.093-7371266 โทร.092-7643175