องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.hanna-ngam.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2554
Updated 30 October 2019

สมาชิกสภา อบต.


นายกฤษฎาพร  ศรีเมือง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ 084-7862879


นายสุวิทย์ สาพรม
นายภูษิต เต็มแสง
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ 065-0194316
โทรศัพท์ 086-2288099นายอภิสิทธิ์ ดาวังปลา
นางชมพูนุช บุญอุ้ม
นายปฏิกรณ์ จันทร์เหลือง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3
โทรศัพท์ 089-2321556
โทรศัพท์ 093-4432653
โทรศัพท์ 099-2684515นายสมัย วงษ์คำจันทร์
นายสมนึก เข็มทอง
นายกังวานไกล บัวจารย์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
โทรศัพท์ 080-7875459
โทรศัพท์ 090-8610638
โทรศัพท์ 085-6381417