องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.hanna-ngam.go.th

 
 
ติดต่อ - สอบถาม

 
 

  ชื่อ +

  ตำแหน่ง + นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +  042353399
  อีเมล์ + admin@hanna-ngam.go.th
 
 
  ชื่อ +

นายภูษิต เต็มแสง

  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +  086-2288099
  อีเมล์ +  admin@hanna-ngam.go.th
 
 
  ชื่อ +

นางสาววัชรินทร  หาญเชิงชัย

  ตำแหน่ง + รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 061-6019159
  อีเมล์ +  admin@hanna-ngam.go.th
 
  ชื่อ +

นายคมสรรค์  พรมไตร

  ตำแหน่ง + นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
  โทรศัพท์ + 083-3433493
  อีเมล์ +  admin@hanna-ngam.go.th
 
 
  ชื่อ +

นายภูษิต เต็มแสง

  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ + 086-2288099
  อีเมล์ +  admin@hanna-ngam.go.th
 
 
  ชื่อ +

นายเฉลิมชัย  พุธโธ

  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ + 091-8628672
  อีเมล์ +  admin@hanna-ngam.go.th


 
  ชื่อ +

นายอุทัย  มณฑา

  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองการศึกษา
  โทรศัพท์ + 091-2318197
  อีเมล์ +  admin@hanna-ngam.go.th