องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.hanna-ngam.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2554
Updated 30 October 2019

ติดต่อ - สอบถาม

 
 
  ชื่อ +
นายประธาน   หาญเชิงชัย
  ตำแหน่ง + นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +  042353399
  อีเมล์ + admin@hanna-ngam.go.th
 
 
  ชื่อ +

นายภูษิต เต็มแสง

  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +  042353399
  อีเมล์ +  admin@hanna-ngam.go.th
 
 
  ชื่อ +

นางสาววัชรินทร   หาญเชิงชัย

  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักงานปลัด
  โทรศัพท์ +  042353399
  อีเมล์ +  admin@hanna-ngam.go.th
 
  ชื่อ +

นางสุมลมาลย์  มุ้ยมงคล

  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ +  042353399
  อีเมล์ +  admin@hanna-ngam.go.th
 
 
  ชื่อ +

นายชยุตม์  เทศผล

  ตำแหน่ง + หัวหน้าส่วนโยธา
  โทรศัพท์ +  042353399
  อีเมล์ +  admin@hanna-ngam.go.th