องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
  ด้วยความห่วงใย  
  องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู